وجه تسمیه نشریه

نام گذاری نشریه با عنوان مبانی فقهی حقوق اسلامی از این جهت است که حقوقی که سابقه در شریعت اسلام دارند و فارغ از اینکه در سایر ادیان نیز باشند یا نباشند، در شریعت اسلامی عنوان انگاری شده یا آنکه محتوای آنها در اسلام مورد بحث قرار گرفته است، مبانی فقه اسلامی آن مورد کنکاش قرار گیرد و به جامعه حقوقی معرفی شود. پس این که مبانی فقهی حقوق اسلامی را عنوان انگاری نموده ایم متفاوت است از آنچه که در مبانی آن اختلاف در بودن یا نبودن آن وجود دارد.