سردبیر


سید محمدرضا آیتی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی

 • ayatisrbiau.ac.ir

جانشین مدیرمسئول


محمد امین ملکی استادیار حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضائی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • dr.maleki101gmail.com

اعضای هیات تحریریه


آیت الله احمد عابدی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استاد فلسفه دانشگاه قم.

اعضای هیات تحریریه


اصغر عربیان دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

فقه و حقوق

 • a.arabian42gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا آیتی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی

 • ayatisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد باقری استاد فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • bjijlsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رحیم نوبهار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی, دانشگاه شهیدبهشتی - تهران, ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی

 • rnobahargmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدابوالقاسم نقیبی دانشیار دانشگاه شهید مطهری

فقه وحقوق

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی مقدادی دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


ناصر قاسمی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد رسول آهنگران استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • ahangaranut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد جعفری هرندی دانشیار ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی - شهر ری، تهران، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • cjijlsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد محسنی دهکلانی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • mmdehkalanyum.ac.ir
 • ۰۱۱-۳۵۳۰۲۶۳۰

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی فخلعی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • fakhlaeiferdowsium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا امینی استاد سطح عالی فقه حوزه علمیه قم.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • ajijlsrbiau.ac.ir

دبیر تخصصی اجرایی


علی کشاورز دانشگاه علوم قضایی

کارمند نشریه


زهرا علیزاده علوم و تحقیقات

 • majalefeqhgmail.com