اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اصغر عربیان

فقه و حقوق دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

a.arabian42gmail.com

سردبیر

سید محمدرضا آیتی

‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ayatisrbiau.ac.ir

دبیر تحریریه

علیرضا فجری

فقه و اصول و حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات

ar.fajrigmail.com

اعضای هیات تحریریه

آیت الله احمد عابدی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استاد فلسفه دانشگاه قم.

ahmadabedi.com/
majalefeqhgmail.com

سید محمدرضا آیتی

‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ayatisrbiau.ac.ir

همایون مافی

حقوق خصوصی و تجارت بین الملل استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

ujsas.ac.ir/cv/400/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C
mafiujsas.ac.ir

محمد صالحی مازندرانی

حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشگاه قم.

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24761/17078/
m.salehimazandaraniqom.ac.ir


ایشان از اساتید مبرز حقوق خصوصی دانشگاه قم و دارای تألیفات فراوان میب اشند. هم چنین در سالهای 1393 تا 1400 ریاست دانشکده حقوق دانشگاه قم بودند.

محمد رسول آهنگران

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

ahangaranut.ac.ir

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

bjijlsrbiau.ac.ir

محمد مهدی مقدادی

حقوق خصوصی دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

www.mofidu.ac.ir/departments/law/law-faculty/mohammad-mahdi-meghdadi/
meghdadimofidu.ac.ir

رحیم نوبهار

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی, دانشگاه شهیدبهشتی - تهران, ایران.

rnobahargmail.com

علیرضا امینی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد سطح عالی فقه حوزه علمیه قم.
مشاور رئیس قوه قضائیه

ajijlsrbiau.ac.ir

سیدابوالقاسم نقیبی

فقه وحقوق دانشیار دانشگاه شهید مطهری

faculty.motahari.ac.ir/naghibi/fa
da.nagibimotahari.ac.ir

ناصر قاسمی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=48&slc_lang=fa
dr.ghasemi76gmail.com

محمد جعفری هرندی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی - شهر ری، تهران، ایران.

cjijlsrbiau.ac.ir

محمد تقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

fakhlaeiferdowsium.ac.ir

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mramouhosseini.ir/
mra13767gmail.com