اهداف و چشم انداز

فصلنامــه علمــى «مبانی فقــهی حقوق اسلامی» بســتری اسـت بـرای عرضـه اندیشـه‌های فقهــى و حقوقی، بیــان زوایــای ناپیــدای فقـه امامیـه و حقوق اسلامی و تضـارب آراء در حـوزه مسـائل نوپیـدای فقـه و حقوق که در ســال 1378 بــه همــت جمعــى از دانشــوران و اساتید دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تأسـیس شـده اســت. در راستای این هدف نخست هیئت تحریریه از اساتید به نام و صاحب نظر در حوزه فقه اسلامی برگزیده شدند تا اعتبار نشریه حفظ و با انتشار آثار ایشان، بهبود یابد. همچنین تمرکز نشریه بر انتشار مقالات باکیفیت و مبدع در بنیادانگاری حقوقی بواسطه فقه و کشف زوایای پنهان مسائل حقوقی از رهگذر فقه اسلامی می باشد. در این طریق، افتخـار مجلـه این اســت کــه در طــى ایــن ســال‌ها توانســته اســت نقشــى هرچنــد انــدک، در نمایانــدن پرتــویی از اندیشــه‌های نــاب فقهی و حقوقی ایفـا کنــد.

اهداف اساسی نشریه

  1. پــاســــداری عــالمــــانه از چارچـوب هـای فقهـى و حقوقی نظـام مقــدس جمهــوری اســامى ایــران
  2. پاسـخ گویـى اسـتدلالى بـه مســائل فقهــى و حقوقی خــرد، کلان و همه‌گیــر جامعــه اســامى
  3. توســعه و توانمنــد سازی فقــه و حقوق بــرای ورود در عرصــه پیچیــده حکومتــى و اجتماعــى عصــر حاضــر، از طریــق تحقیــق و تعمیــق مســئله محــور 
  4. توسعه رویکردهای بنیادین تقریب مذاهب اسلامی در حوزه مسائل حقوقی.