درباره نشریه

مبانی فقهی حقوق اسلامی دو فصل­نامه­ ی علمی پژوهشی از گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده ی الهیات و فلسفه ­ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران است.