دوره و شماره: دوره 16، شماره1(پیاپی31)، فروردین 1402 (بهار و تابستان) 
امکان سنجی توسعه عوامل توارث

10.30495/jijl.2022.63940.1489

سید حامد حسین حسینی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ شیرین شاهی


باز پژوهی مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها

10.30495/jfil.2023.72153.1691

مریم پوربابایی؛ فریبا پهلوانی؛ عباس سماواتی