دوره و شماره: دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401 (پاییز و زمستان) 
واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات

صفحه 77-101

10.30495/jijl.2022.70564.1620

حمید خان محمدی؛ عباس کریمی(نویسنده مسئول)؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ محمد بهمنی


امکان‌سنجی توافقی‌سازی آثار و احکام زوال نکاح از منظر فقه و نظام حقوقی ایران

صفحه 102-121

10.30495/jijl.2022.66973.1538

سیده طاهره سید ناصرالدینی؛ ابراهیم یاقوتی(نویسنده مسئول)؛ زهرا فهرستی


اثبات حق حبس زوجه از طریق ماهیت نکاح

صفحه 122-151

10.30495/jijl.2022.68338.1555

زهره ربیعی مهم؛ عابدین مومنی(نویسنده مسئول)؛ مهدی ذوالفقاری


مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار

صفحه 214-238

10.30495/jijl.2022.69312.1585

رسول جلالی؛ رحمت فرحزادی(نویسنده مسئول)؛ عبدالرضا فرهادیان


حبس و حبس‌زدایی در فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 239-275

10.30495/jijl.2022.69283.1581

میثم ایمانی(نویسنده مسئول)؛ نغمه فرهود؛ سیدیزدالله طاهری نسب


پیشگیری وضعی از وقوع جرم سرقت در حوادث و بحران‌های طبیعی

صفحه 276-308

10.30495/jijl.2022.69285.1580

امیر احمدی روزبه؛ مسعود قاسمی(نویسنده مسئول)؛ روح اله فروزش


حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی

صفحه 309-338

10.30495/jijl.2022.60163.1437

علی اصغر شریفی؛ سیدحسین صفایی(نویسنده‌ مسئول)؛ نجاد علی الماسی؛ پرویز ساورایی


تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی

صفحه 339-365

10.30495/jijl.2022.70387.1613

عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور(نویسنده مسئول)؛ علی صادقی شهپر


بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری

صفحه 393-425

10.30495/jijl.2022.70578.1624

مرتضی سلطانی نژاد؛ امیر حمزه سالارزایی(نویسنده مسئول)؛ علی خیاط


تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 426-444

10.30495/jijl.2022.69920.1594

احمد راستگردانی؛ محمود قیوم زاده(نویسنده مسئول)؛ محمد رسول آهنگران