دوره و شماره: دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400) - شماره پیاپی 28، تیر 1401 (دو فصلنامه) 
امکان سنجی تطبیق جعاله و احکام آن بر عقود نوپدید

صفحه 1-19

فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی؛ سیدمحمدرضا آیتی


بررسی فقهی حقوقی آینده پژوهی تعهد پزشک در نفی تغریر جاهل

صفحه 110-126

10.30495/jijl.2022.67762.1553

سید محمد رضا پیرمرادیان؛ احمد باقری؛ محمد کاظم رحمان ستایش


تئوری خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مبنای قواعد اسلامی با نگاهی گذرا به رویه قضایی انگلستان

صفحه 127-140

محمد رجبعلی دماوندی؛ پژمان پیروزی؛ شکوه نامدار؛ مهشید سادات طبائی


نسبت بدعت با نواندیشی دینی و فقهی

صفحه 170-182

10.30495/jijl.2022.65503.1513

علی هنرمند؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ سید محمد صادق موسوی


تحلیل روایی گونه‌های عقد ضمان به اعتبار اجل از دیدگاه مذاهب اسلامی

10.30495/jijl.2022.69396.1587

احسان پورپونه نجف آبادی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود راعی


تعارض عرف با عرف در فقه و حقوق

صفحه 204-222

10.30495/jijl.2022.63080.1465

زهرا یوسفی مصری؛ سیدابوالقاسم نقیبی؛ فایزه مقتدایی


*اصل مصلحت در احراز نسب از دیدگاه فریقین

10.30495/jijl.2022.66507.1531

نرگس یوسفی راد؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ معصومه مظاهری