دوره و شماره: دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399) - شماره پیاپی 26، اسفند 1399، صفحه 9-291 
امکان سنجی وقف پول اعتباری با توجه به فقه اسلامی

صفحه 85-114

10.30495/jijl.2021.17354

ناصر علیدوستی شهرکی؛ سعید تاجیک زاده؛ سعید علیزاده


مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

صفحه 195-218

10.30495/jijl.2021.17343

احسان مرادزاده؛ محمدحسن گلی شیردار؛ سید ابوالقاسم نقیبی


پژوهشی پیرامون حکم وصیت برای کافر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

صفحه 239-259

10.30495/jijl.2021.17273

فاطمه نجیب زاده؛ سید محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد حسن حائری


ساحت‌های اجتماعی در مکتب فقهی حله

10.30495/jijl.2022.68201.1554

محبوبه حسینی؛ عذرا انتخابیان؛ محسن رزمی