دوره و شماره: دوره 11، 2(22پاییز و زمستان 1397) - شماره پیاپی 22، اسفند 1397، صفحه 1-248 
ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده‌گرا

صفحه 121-152

سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی


واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی

صفحه 153-179

مهدی معظمی گودرزی؛ مجید رضا شیخی نصرابادی