دوره و شماره: دوره 10، 2(20پاییز و زمستان 1396) - شماره پیاپی 20، اسفند 1396 
گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه‌های مشابه

صفحه 43-67

خاطره شاهین فرد؛ سعید نظری توکلی؛ رضا عمانی سامانی؛ احمد عابدینی


حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی

صفحه 69-89

محمدصادق فاضل؛ حسن خدابخشی؛ اصغر عربیان


تأثیر پیوند اعضا بر سقوط حق قصاص

صفحه 119-142

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی


نسبت‌سنجی فقهی-حقوقی بخت‌آزمایی با قمار

صفحه 143-165

میثم نظری علوم؛ محمدحسین اسفندیارپور