دوره و شماره: دوره 10، 2(20پاییز و زمستان 1396) - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1396 
2. گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه‌های مشابه

صفحه 43-67

خاطره شاهین فرد؛ سعید نظری توکلی؛ رضا عمانی سامانی؛ احمد عابدینی


3. حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی

صفحه 69-89

محمدصادق فاضل؛ حسن خدابخشی؛ اصغر عربیان


5. تأثیر پیوند اعضا بر سقوط حق قصاص

صفحه 119-142

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی


6. نسبت‌سنجی فقهی-حقوقی بخت‌آزمایی با قمار

صفحه 143-165

میثم نظری علوم؛ محمدحسین اسفندیارپور


7. شرطِ متأخِّر و کاربرد آن در حقوق ایران

صفحه 167-192

سید ابوالقاسم نقیبی؛ محمد خانی