دوره و شماره: دوره 8، 2 ( 16پاییزوزمستان1394) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-138 
2. قاعده تبرع

صفحه 35-59

سمیه حیدری؛ احمد باقری


3. روش شناسی علامه مجلسی در تفسیر آیات الاحکام

صفحه 84-61

عادله رحمانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


4. بررسی و تحلیل فقهی ـ حقوقی حجیت آزمایش DNA در اثبات نسب

صفحه 85-98

نایب یزدانی پور؛ حمید درایتی؛ رضا دانشور ثانی


6. بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی

صفحه 123-138

داریوش بخردیان؛ راضیه عطار؛ احسان علی اکبری بابوکانی