جدائی خلعی بدون صیغه طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری،گروه فقه و حقوق، تهران، ایران

چکیده

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر
ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود.
سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید
زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور
مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق
اس.؟
فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم
لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق
دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه
صیههی رلاق اثبات شده اس..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of Expropriation whitout Necessary to Divorce Sermon

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafari Harandi
Associate Prof. of Islamic Azad University, Shahr-e-Rey Branch, Department of Jurisprudence and Law, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the reasons for separation of couples is “expropriation”,
which happens when the wife gives some property to the husband
because of dissatisfaction to get separated from him.
The question is that, whether in such case it is a religious duty for
husband to comply with the condition of releasing his wife? And
whether this separation should be done by court? And finally,
whether the separation is automatically done after the parties agreed
on the property should be exchanged or it is necessary to read
divorce sermon?
Jurists didn’t pay much attention to the first question and about the
second one, the popular opinion is that it is not necessary to go to
the court. And in antecedent jurists’ opinion about the third
question, it is not necessary to read divorce sermon and most recent
jurists believe it is necessary. Here the assumption of the need to go
to court and no need to read divorce sermon is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expropriation
  • Separation
  • Divorce
  • Property
  • Duty