مبانی فقهی آئین دادرسی کیفری در مرحله تحقیق و تعقیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، ایران

2 هیات علمی گروه قثه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران

چکیده

اگر پذیرفته شود که برقراری عدالت در جامعه کنونی متغیر مستقل یک سیستم کیفری عادلانه و پیشرو است، این متغیر از گزاره های متعددی پیروی نموده و برقراری آن مستلزم رعایت متغیرهای وابسته ای چون انصاف، توجه به حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی و توجه به مبانی شکل گیری آن است؛ این در حالی است که امروزه علی رغم تدوین قوانین و مقررات متعدد در باب دارسی عادلانه کیفری در سیستم کیفری ایران، متغیرهای وابسته مذکور دستخوش تغییرات بسیاری شده و نتوانسته است چنان که باید در جهت تامین و حفظ حقوق فردی و حتی اجتماعی گام هایی موثر بردارد، و به صورت ماهوی و شکلی این حقوق را دچار مخاطره نموده است، اما بااستقرارمشروطیت وقانونمندشدن کشورایران رسیدگی به دعاوی –همانند امور دیگر-لازم بودتحت نظام درآید و بدین جهت قانون "اصول محاکمات"بیش از صدسال پیش تصویب و در طول اجراء؛ بنا به مقتضیات؛ دچارتغییراتی شد تا این که پس از اسلامی شدن نظام مقررگشت رسیدگی به دعاوی ،اعم ازمدنی وکیفری ،براساس موازین دینی صورت پذیردولذاقوانین آئین های مدنی وکیفری مجدداازتصویب گذشت وقانون اخیرالذکربه صورت آزمایشی به اجراء گذاشته شد.

قسمتی ازمواد این قانون، بانشیب وفرازهائی که بخوددیده هنوز باموازین شرعی انطباق ندارد؛بلکه می توان گفت مخالف بانظر مشهورفقهااست ،مانند ایراداتهام وتحقیق وتفحص درجرائمی که موجب حد است ونظایرآن واین موادمی بایست دربازبینی مجددی که دردست اقدام می باشداصلاح گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential foundations of criminal procedure in the investigation and prosecution phase

نویسندگان [English]

 • nahid ahmadian 1
 • mohammad jafari harandi 2
 • Tayebeh Arefnia 3
1 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini (RA), Shahr Ray, Iran
2 Faculty of Law and Fundamentals of Law, Faculty of Humanities, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Islamic Azad University, Iran
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini Branch, Shahrari, Iran
چکیده [English]

If it is accepted that the establishment of justice in the current society is an independent variable of a fair and progressive penal system, this variable follows several propositions and its establishment requires compliance with dependent variables such as fairness, attention to human rights, preservation of human dignity and attention to the basics. Its formation is; This is despite the fact that today, despite the formulation of numerous laws and regulations regarding fair criminal justice in Iran's criminal system, the aforementioned dependent variables have undergone many changes and have not been able to take effective steps to ensure and protect individual and even social rights as they should. , and it has endangered these rights in substance and form, but with the establishment of constitutionality and legalization of the country of Iran, the handling of lawsuits - like other matters - was necessary to be brought under the system, and therefore the "Principles of Trials" law was approved more than a hundred years ago and during its implementation; According to requirements; It underwent changes until after the Islamization of the system, it was decided to deal with lawsuits, both civil and criminal, based on the religious criteria, and the laws of civil and criminal rituals were re-approved and the recent Al-Zekr law was put into effect on a trial basis.

Some of the articles of this law, with the inclinations and clauses that are still not in accordance with the Shariah standards; rather, it can be said that it is against the opinion of famous jurists, such as the objections and investigation in the crimes that cause the limit, and the like, and these articles should be corrected in the ongoing review.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Procedural procedure
 • agree
 • disagree
 • accusation
 • interrogation
 • investigation
 • jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401