تئوری خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مبنای قواعد اسلامی با نگاهی گذرا به رویه قضایی انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار، گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد یار ، گروه حقوق خصوصی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 استاد یار، گروه حقوق خصوصی، واحد الکترونیک تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. این مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد ، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی بواسطه مسئولیت محدود شرکاء بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق انگلستان یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسئولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسئولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. در حقوق ایران و با استناد به قواعد اسلامی از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) و قاعده منع تقلب می توان تئوری خرق حجاب را با این قواعد تطبیق نمود. در این مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تبیین و سپس رویه قضایی انگلستان و ایران با استناد به قواعد فقهی و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theory of piercing the corporate veil Based on Islamic Rules with a Brief Look at British Judicial Procedure

نویسندگان [English]

  • mohammad rajabali damavandi 1
  • pezhman piruzi 2
  • shokouh namdar 3
  • mahshid sadat tabaie 4
1 PhD student , Department of Private Law Group, Shahr-e-Qods Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law Group, Shahr-e-Qods Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran , (Responsible author)
3 Assistant Professor, Department of Private Law Group, Taft Branch,Islamic Azad University,Yazd,Iran
4 Assistant Professor, Department of Private Law Group, Tehran Electronic Branch,Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

Abstract

In corporate law, the rule that a company has a separate legal personality from the partners is a fundamental rule. Separation of the legal personality of the company from the partners and the limited liability of the partners towards the debts of the company has caused the companies that are subject to the limited liability system of the partners to provide suitable coverage for high-risk and sometimes fraudulent activities of the partners. This puts the company's property and assets at risk, but at the same time the risk of such risks is due to the limited liability of external partners and is imposed on the company's creditors. The rule of law veiling in English law is a guarantee of fair enforcement, which removes the legal personality of the company and abolishes the rule of limited liability of controlling partners and their direct liability to creditors. In Iranian law, citing Islamic rules such as no harm, prohibition of abuse of rights (Article 40 of the Constitution) and the rule of prohibition of fraud, the theory of piercing the corporate veil can be applied to these rules. In this article, first the rule of piercing the corporate veil is explained and then the judicial procedure of England and Iran is examined by referring to the rules of jurisprudence and common law

کلیدواژه‌ها [English]

  • piercing the corporate veil"
  • Fraud"
  • "
  • No harm"