نویسنده = طیبه عارف نیا
مبانی فقهی آئین دادرسی کیفری در مرحله تحقیق و تعقیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.69314.1584

ناهید احمدیان؛ محمد جعفری هرندی؛ طیبه عارف نیا


معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 189-213

10.30495/jijl.2022.69081.1572

مصطفی حسن پور؛ محمد جعفری هرندی(نویسنده مسئول)؛ طیبه عارف نیا