نویسنده = محمد جعفری هرندی
چگونگی جبران ضررناشی از اجرای اصول عملیه در حقوق اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.30495/jijl.2022.64634.1502

زهرا کتابی؛ محمد جعفری هرندی(نویسنده مسئول)


معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 189-213

10.30495/jijl.2022.69081.1572

مصطفی حسن پور؛ محمد جعفری هرندی(نویسنده مسئول)؛ طیبه عارف نیا


قلمرو دخالت حاکم در اجرای احکام عبادی

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400

10.30495/jijl.2022.54691.1362

زهرا کلبادی نژاد؛ محمد جعفری هرندی؛ کاظم رحمان ستایش


جدائی خلعی بدون صیغه طلاق

دوره 5، 1 ( 9 بهار وتابستان 1391)، فروردین 1391، صفحه 41-55

محمد جعفری هرندی


ربا در وا مهای دولتی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 97-111

محمد جعفری هرندی


جایگاه امر به معروف و نهی از منکر درکلام و فقه

دوره 2، 1 (3بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 33-57

محمد جعفری هرندی