پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
شماره جاری: دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399) - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-291 

2. تأملی بر نسبت بین تعهد به ارائه ی اطلاعات و قاعده تحذیر

صفحه 33-57

ریحانه حسنپور؛ اسد الله لطفی؛ مرضیه پیله ور


3. مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر

صفحه 59-83

محمد مهدی عزیزاللهی؛ حجت عبادزاده؛ مهرداد صادقیان ندوشن


4. امکان سنجی وقف پول اعتباری با توجه به فقه اسلامی

صفحه 85-114

ناصر علیدوستی شهرکی؛ سعید تاجیک زاده؛ سعید علیزاده


6. بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت

صفحه 131-168

محمدرضا کاظمی نافچی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان


8. مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

صفحه 195-218

احسان مرادزاده؛ محمدحسن گلی شیردار؛ سید ابوالقاسم نقیبی


9. واکاوی منشأ حق‌های اعتباری در فقه و حقوق

صفحه 219-238

سیدمحمود نبویان؛ سیدمحمدمهدی نبویان


10. پژوهشی پیرامون حکم وصیت برای کافر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

صفحه 239-259

فاطمه نجیب زاده؛ سید محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد حسن حائری