دوره و شماره: دوره 1، 2 (2 پاییز وزمستان 1387) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-168 
3. استحقاق مالی زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول

صفحه 61-89

امان الله علیمرادی؛ محمد محسنی دهکلانی