دوره و شماره: دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-142 
3. رابطه ی بلوغ با مسئولیت کیفری

صفحه 45-56

مریم حسینی آهق؛ حسین مهرپور


5. تأملی در مسأله ی سکوت شارع

صفحه 75-92

رضا رنجبر؛ رحیم وکیل زاده


7. پیوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

صفحه 111-131

احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمود کریمی