دوره و شماره: دوره 4، 2(8 پاییز و زمستان 1390) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-162 
3. نقدی بر نجاست ذاتی اهل‌ کتاب

صفحه 55-86

محمدمهدی تقدیسی؛ کاظم قاضی‌زاده