دوره و شماره: دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-141 
4. مقصود از قول صحابه

صفحه 73-95

سید علی ربّانی موسویان؛ کاظم رحمان ستایش


5. بررسی مقایسه­ ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقه

صفحه 97-115

حمید روستائی صدرآبادی؛ سید محمدرضا آیتی


6. پژوهشی تحلیلی در عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت

صفحه 117-141

جمال الدین علی خواجه پساوه ئی؛ محمد عادل ضیائی