دوره و شماره: دوره 7، 2 ( 14پاییزوزمستان1393) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-163 
3. شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو

صفحه 65-89

محمد مصطفی دعاگویی دعاگویی؛ زینب محمدی


4. سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات ها

صفحه 91-112

سید محمود مجیدی؛ مهدی ذوالفقاری