مبانی فقهی حقوق اسلامی (JIJL) - فرایند پذیرش مقالات