همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

زهرا علیزاده

کارشناس پژوهش

majalefeqh@gmail.com