اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 329
تعداد پذیرش 52
تعداد عدم پذیرش 8

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14.75 %