دوره و شماره: دوره 1، 1(1 بهار وتابستان 1387) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-220 
1. نسبت جرم و گناه در حقوق ایران

صفحه 9-35

سید محمد رضا آیتی؛ حمزه اسفندیاری بیات


4. بررسی عوامل پویایی فقه

صفحه 97-133

علیرضا فیض؛ بتول حسینی سمنانی