دوره و شماره: دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1390) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1390 
2. قرارداد اختیار معامله در فقه

صفحه 25-47

علیرضا امینی؛ علی رضا سلیمی


3. خطاب های کلّی و آثار آن

صفحه 49-66

احمدرضا توکلی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


5. واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه

صفحه 85-112

احسان علی اکبری بابوکانی؛ رضا عبا سپور؛ حسین ناصری


6. مجازات پدر در قتل فرزند

صفحه 113-127

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امین یوسفی