دوره و شماره: دوره 5، 1 ( 9 بهار وتابستان 1391) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-156 
4. ضمان از اعیان مضمونه

صفحه 77-90

محسن روشن؛ احمد باقری