دوره و شماره: دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-127 
2. نقد و بررسی نظریاتی درباره اصحاب اجماع

صفحه 31-46

عبدالجبار زرگوش نسب؛ علی آل بویه؛ علیرضا سلیمی