دوره و شماره: دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-137 
2. اصل قابلیت جبران کلیه خسارات

صفحه 21-48

مهدی خادم سربخش؛ هدایت الله سلطانی نژاد


5. بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله

صفحه 95-119

احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمد تقی فخلعی