دوره و شماره: دوره 12، 1(23 بهار و تابستان 1398) - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1398 
2. تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران

صفحه 191-232

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی