دوره و شماره: دوره 11، 1(21بهار و تابستان 1397) - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1397 
2. بررسی اعتبار نظر کارشناسی یا اهل خبره در اصول فقه

صفحه 27-52

حسین حیدری؛ سیامک بهارلویی؛ هرمز اسدی کوهباد


4. بررسی فقهی حقوقی تجسس و موارد استثنایی آن

صفحه 77-97

سید هادی صالحی؛ سید مهدی سید مهدی صالحی؛ رضا نیکخواه سرنقی


7. سیر تحول و تطور سیره‌ی عقلاء نزد اصولیون مذاهب اسلامی

صفحه 161-184

سیده فاطمه موسوی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ جواد پنجه پور