دوره و شماره: دوره 10، 1 (19بهار و تابستان 1396) - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1396 
6. تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران

صفحه 187-219

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ سمیه نجفی کشکولی


7. واکاوی تعهدات بر ذمه‌ى میت در حقوق ایران

صفحه 221-244

سید محمد حسین کاظمی بازاردهی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم