دوره و شماره: دوره 7، 1 (13 بهارو تابستان1393) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-168 
2. سرائر و انگیزههای تألیف آن

صفحه 33-54

داریوش بخردیان؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی


3. تغییرجنسیت از منظرفقه

صفحه 55-87

سعید رخشان؛ سید محمد مرتضوی لنگرودی


5. احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)

صفحه 103-126

افسانه مهدیان کرانی؛ سید محمد موسوی بجنوردی