بررسی و تحلیل فقهی ـ حقوقی حجیت آزمایش DNA در اثبات نسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌‌ی حوزه‌ علمیه‌ خراسان رضوی، مشهد، ایران.

2 استاد حوزه علمیه خراسان رضوی، گروه فقه و اصول، مشهد، ایران.

3 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، گروه حقوق، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل­ها، اهتمام شارع و قانون­گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعده­ی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کرده­است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی‌تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف‌ترین ادله هم چون قرعه است.
    در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله­ی اثبات نسب و نحوه­ی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش­های دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه­ی ابوت می­باشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوق­دانان و استناد به ادله­ی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Legal Jurisprudence Authority DNA Test to Prove Parentage

نویسندگان [English]

  • Nayeb Yazdanipoor 1
  • Hamid Derayati 2
  • Reza Daneshvar Sani 3
چکیده [English]

Due to the relative importance of maintaining the system of the family and stability of generations, Lawgiver and the legislators’ attention has always been to keep it in the shade of Legislation. Therefore in the Imamiya jurisprudence and consequently, the law to prove the patrilineal that it is much more difficult because of the hidden of its origin rather than the matronymic, several reasons has set such as the rule mattress, confession, testimony and … . And even on the assumption of no more reason to discover the fact, is believe in the capability to cite weakest reasons such as a grace. Due to lack of the limitative of evidence, the Proof of lineage and how performance of the legislator in this field, the Place of rigorous scientific techniques such as DNA TYPING or DNA test that the most important application is in genetic science, the proof of lineage and determination of paternity and is considerable and review. Therefore, according to the opinions of jurists and lawyers and based on the evidence and legal principles, including the agument of definitive and traditional science, the agument of this test is provable to prove the lineage in terms of legal and religious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lineage
  • DNA
  • Rule Mattress
  • Agument of Definitive
  • Traditional Science