احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی که
احتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظف
است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در
زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و
هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از
دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق
فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به
دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمال
مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با
مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق میپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hording with Capproaching Imam Khomeini`s Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Mahdian Karani
  • Sayed Mohammad Moosavi Bojnourdi
چکیده [English]

Hording is the imprisonment and keep the essential goods hoping to the higher price rates. Thereby- hording would lad to provide rights deterioration and injustice in the community therefore Islamic governor is obliged to prevent the abuses and oppress member of society to each other Because all society members have legal rights should be considered. To obtain rights of some individual, the rights of others must never be invaded. According to the Imam Khomeinis point of view private ownership is respected but once it is in contrary. To the individual and society rights, based on lazarar principle which is in opposite to the taslite principle; any ownership deteriorates others ownership is not respected not recognized. So Islamic governor exert Jurisprudential and legal like obligation to sale the hoarded goods pricing the goods and finally punishing the hoarders in order to prevent hording.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hording
  • Time
  • place
  • Tazir
  • Extortion
  • Conversion