سرائر و انگیزههای تألیف آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکود
مواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر، علیه این
ایستایی و رکود، قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی،
دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن را
یافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برای
بالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد.
یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست و
ایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتی
و متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از علل
درونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن-
بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sarảer and Incentives of its Publication

نویسندگان [English]

  • Dariush Bekhradyan 1
  • Mohammad Taghi GHabooli Dorafshan 2
  • Mohammad Taghi Fakhlaee 2
چکیده [English]

IbneIdris appeared in an era that jurisprudence had stagnated as a result of Sheikh’s dominant science. Because of his critical spirit and being open mind, he fought against this stagnation by writing the book Sarảer and mad a great revolution in the jurisprudence. In addition to revelation, this book is of a very high state in jurisprudence and in periphery and significant information that cannot be found in any similar work. It provided a ground for new methods of jurisprudent deducting and thinking, and paved the way for the jurisprudence improvement and the next new intellectual jurisprudents. One of the major reasons and incentives behind writing the book Sarảer was to help jurisprudence come out from this deadlock. Moreover, manner influenced by historical domination of the oppressors and crusades was another reason for compilation of this book. The other reasons were internal causes and the atmosphere dominating on scientific society and decline of jurisprudence of those days that caused writing this book to exit from deadlock and stagnation in order to pave the way for his jurisprudent followers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarảer
  • IbneIdris
  • Diligence
  • Scientific Stagnation