بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار
زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال
پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن
است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و
آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار
مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای
اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی
مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش
از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Readout of the Subject and Sentences of Zalal Books

نویسندگان [English]

  • Ehsan Aliakbari Babookani 1
  • Mohammadhasan haeri yazdi 2
  • Mohammad tagi faklaee 2
چکیده [English]

There are lots of disputes between Shiite Jurists on the subject and sentences of Zalal books. As far as the great Shiite jurists considered each other ideas misleading and unlawful. This thought cause preventing the publication of the others ideas and thoughts. This article is followed up with a detailed explanation of the issue to provide an approach that firstly: understand misleading and its affect according to the juristic bases and thoughts. Secondly: how to deal rational and logical with the affects of misleading books. And thirdly: opening the way for fresh ijtihads and ideas and prevent the introduction of Islam as a religion without reason and incapable of dealing with his opponents thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zalal books
  • Subject
  • Sentences
  • Publishing
  • reading
  • creating
  • Maintaining