فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مسؤول مکاتبات

چکیده

اهمیت بسترشناسی فقه اسلامی بر احدی پوشیده نیست. آنچه که امروزه به عنوان فقه کهن و ریشه
دار در حوزه تشریع دینی معرفی می شود، در واقع شکل تکامل یافته ای از یک نظام تاریخی است
که از آموزه های ادیان قبل و عرفیات مقارن با ظهور اسلام منشأ گرفته است، گو اینکه تأسیسات این
آئین مستثنای این فرایند باشد. فقه جاهلی که همان نظام قانونیِ (ولو ساده)  جاری در میان
مردمان عصر جاهلیت عربی است خصوصاً در حوزه معاملات و عرفیات، مهمترین بستر تاریخی شکل
گیری تشریع اسلامی است که ضرورت شناسایی، ارزیابی و معرفی دارد. مقالۀ حاضر ضمن پرداختن
به واژه شناسی موضوع و تحلیل چرایی اطلاق عنوان فقه بر آداب و رسوم آن عصر، سعی دارد علاوه
بر معرفی منابع مطالعاتی فقه جاهلی عربی، مبانی و خاستگاههای آن را شناسایی و در نهایت نقش
کاربردی آن را در اجتهاد فقهی اسلامی و چگونگی استفاده از آن را در این عرصه روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ignorant Era Jurisprudence The nature, resources, the principles and applications

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Amerinia
چکیده [English]

Importance of studying the background of Islamic jurisprudence is not covered for anyone. What nowadays is known as old jurisprudence and rooted in the field of religious canonization is introduced; in fact, a developed form of a system of history which the lessons of previous religions and commons always originated within simultaneous emergence of Islam, as so those installations are excepted from this process. The ignorant jurisprudence that was the same system of current law (even if simple) among the people in the age of pagan Arabs especially in the field of business and always within commons, was the most important historic background formation in the Islamic civilization that identified need assessment and introduced.
This article dealing with the etymology of subject, analysis and applied manners and customs of the age, is trying to introduce Arabic ignorant religious jurisprudence studies, the principles and origins to identify it, and eventually the applicable role in religious Islamic jurisprudence and how to use it in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ignorant Jurisprudence
  • Arabic Custom
  • Reasoning
  • Jurisprudence History