کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسؤول مکاتبات

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص
می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های
موجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفت
های به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علت
محدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه محرومیت مجنی علیه از
عضو باشد را مطرح نموده و در فرض اول به کفایت پرداخت ارش حکم نموده و در حالت دوم
صورت، حق درخواست قطع مجدد عضو را برای مجنی علیه ثابت می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paying Blood Money by the Criminals in the Organ Transplants after the Retribution

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Aref 1
  • Ghasm Aref 2
چکیده [English]

The present juridical study investigates the adequacy of paying blood money by the criminals in the organ transplants after the retribution. The study used a library research method. Hence, after the introduction, the recent views about the issue were discussed separately. Finally, based on the progress in the area of organ transplants, theviewpoint of “separation” between the case in which the crime of the criminal is the mere cause of the amputation and in the case of the crime in which the crime of the criminal in the incident is the cause of loosing the murder victim’s organ was discussed. According to the first assumption of the theory, paying blood money is adequate and in the second assumption, the right of the victim for demanding mutilation again is changeless and fixed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Money
  • Retribution
  • Organ Transplants
  • Mutilation