اصل قابلیت جبران کلیه خسارات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی
می- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته است
باشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبال
گسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی با
انکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.
در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، این
اصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفت
پرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هر
چند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرش
این اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of the Possibility of Compensation of All Damages

نویسندگان [English]

  • Mehdi khadem Sarbakhsh 1
  • Hedayatollah Soltani Nejad 2
چکیده [English]

One of the basic principles of civil liability law accepted by some jurists and legal systems is “The Principle of the possibility Compensate for the Loss” or “the Principle of the Principle of the possibility of compensation of all damages.” This principle, accepted in French law and widely welcomed in Iranian law doctrine, is not older than a century and encounters much denial and doubt in many legal systems.
In religious jurisprudence, too, many jurists have supported this principle and on the basis of “The Rule of No Loss” have considered it a definite religious principle. On the contrary, some famous religious jurists have shown disagreement with this principle and have not accepted it. This article concluded that although “The Principle of the Necessity to Compensate for All Losses” cannot be considered a definite religious one, accepting it does not face any religious hurdles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Tort law
  • Damage
  • The customary system of damage and the lawful system of damage