ملاحظاتی در ماهیت شناسی عقود با رویکردی تطبیقی در بیع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی

چکیده

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهای
معاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل و
مکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم،
درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیک
عناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حیثیت عقدی و عهدی؛ تبین نگرش سببی و مسببی به عناوین عقود؛
تفکیک ماهیت و آثار عقود؛ مرکبه بودن و یا بسیطه بودن ماهیات عقود؛ ملاحظاتی در یافتن هسته مرکزی
عقود و رتبه ایجاد ماهیت، مواردی است که در این مجال بهاجمال بررسی شدهاست. برای اخذ نتیجه بهتر،
دایره عقود مورد بررسی به عقود معاوضی محدود شده، همچنین در رویکردی تطبیقی برخی از کاربست های
این ملاحظات در عقد بیع بررسی شدهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerations on Knowing the Nature of Contracts with a Comparative Approach towards Sale

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohaghegh far
چکیده [English]

The proper application of the regulations of contracts depends on the
actual knowledge of each of them. Although certain contemporary
jurisprudents have dealt with some aspects of the nature of contracts while
discussing sale contract, no distinct and sufficient text has been written on
ImÁmiyya jurisprudence of contracts. The present article seeks to raise
some important considerations presenting outlines of the general method
of knowing the nature of contracts. It deals briefly with distinguishing the
ontological approach from the conceptual one, distinguishing the
delimiting elements from the causal ones, that of contracts property from
vows property, explanation of causal and effectual attitude to contracts,
distinguishing the nature of contracts from their effects, their compound
or simple nature, all of which contribute to finding the essence and nature
of contracts. To come to more tangible conclusions, I have delimited the
contracts under discussion to reciprocal ones. I have also studied certain
cases of applying these considerations in sale contract with a comparative
approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence of contracts
  • reciprocal contracts
  • sale contract
  • knowing the nature
  • Comparative Study