نقد و بررسی ادلّة حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان در فقه شیعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، واحد شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث
مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر
مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار
حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و
روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان
بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Criticism of the Proofs of the Exclusion of non- Muslim Heirs by Muslim Ones in Shiite Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Tayebe Arefnia
چکیده [English]

The Shiite idea concerning the succession of the people of various
religions is that not only Muslims inherit non-Muslims, but they can
exclude them from inheritance. This rule applies although the estateleaver
is non-Muslim, or the relation of non-Muslim heirs to him is closer
than Muslim ones.
This rule rests on Muslim consensus and certain traditions. Arguing
against the above-mentioned proofs by showing inconsistency of the
above rule with the spirit of Islam and the generally received foundations
of the Quran and traditions, the present article casts doubt on the rule
referred to. It also proves there should not be any exclusion of non-
Muslim heirs by Muslim ones in case the estate-leaver is non-Muslim, or
the relation of no-Muslim heirs to the estate-leaver is the same as or closer
than that of the Muslim heirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • estate-leaver
  • heir
  • inheritance of non-Muslim
  • exclusion