نظریه های ایجاد و ابراز در انشاء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در تحلیل ماهیت انشاء، دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود. دو دیدگاه ایجادی و ابرازی بودن انشاء،
هر کدام با استناد به نکاتی، سعی در تبیین ماهیت و کارکرد انشاء دارند. این مقاله با طرح تعریف
مشهور، چالشهای اصلی این نظریه را مورد بحث قرار داده، ضمن بررسی مبانی متفاوت و مطرح در
این باب، با طرح تفسیرهای متفاوت در ایجادی و ابرازی بودن انشاء، به سمت طرح دیدگاهی تلفیقی
می رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories of Creation and Expression in Imperatives (Inshā')

نویسنده [English]

  • َAlireza Amini
چکیده [English]

There are different views on analyzing the nature of imperatives. The
creative and expressive views each seek to explain the nature and function
of imperatives relying on certain points. presenting the generally received
definition, the present article studies the major challenges facing this
theory.
Surveying different prevailing foundations on this issue and raising
various interpretations concerning the creative of expressive nature of
imperatives, the article seeks to raise a hybrid view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statement
  • imperative
  • creation
  • expression