رهیافتها و سازوکارهای به کارگیری قواعد اخلاقی در لایحه حمایت از خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

چکیده

زن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیا
نموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .
برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛
تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند از
گزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق در
قواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکل
دهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوام
خانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ة
حمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری،
التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ة
حمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده و
اجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیس
خانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهای
نهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches and mechanisms of Practicing Ethical Rules in “Protection of Family“ Bill

نویسنده [English]

  • seyd Abolghasem Naghibi
چکیده [English]

Family is the most essential and the most important human being
group with the longest historical record. Love of wife and husband
toward each other and the affection of parents towards children are
the origin of the formation of the first social institution each of
whose members experience ethical and legal solidarity preparing
themselves for entering the society. Wife and husband mingle
morality with love in order to pave the ground for promoting the
level of the quality of their emotional life and provide an
atmosphere rich in unity and solidarity towards physical and
spiritual growth of children. Thus ethical teachings should be
considered the most important source for the dynamism of the
family governing the emotional and social relations of its members.
Some of ethical rules and teachings have gradually been manifested
as legal rules. The duty of spouses in good behavior and association
and their collaboration towards strengthening the foundations of the
family and bringing up children is a legal proposition manifested in
the context of the development of ethical rules. The influence of
ethics on the legal rules of family law is so wide and deep that
ethics should not only be considered as the constituent elements of
family law, but it may be considered first and the foremost in this
field. Ethical rules play their role in strengthening the foundations
of family to the same extent that they have a role in its formation.
Thus ethical rules are a support for the protection of family
institution. Recommendation to peace and reconciliation through
family counseling centers and the institution of arbitration,
implementing justice between the wives, separation and divorce in
a moral way, are among the ethical approaches in the “protection of
family “bill. Implementation of ethical rules and principles in case
of a legal vacuum, provision of specialized prosecutors office of the
family , family police, and the institution of family social workers
familiar with ethical and social skills are among the mechanisms of
institutionalization of ethical obligations absent in the protection of
family bill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Law
  • family law
  • protection of family bill
  • ethical rules
  • legal rules