بررسی نظریه های حرمت و حلیت استفاده از رحم جایگزین در فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن
بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض
ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا
لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را
حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة
چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته
است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک
از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل
برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت
عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد
مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی
حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the prohibition and lawfulness theories about surrogacy in Imamites

نویسنده [English]

  • Vahid Zarei Sharif
چکیده [English]

This writing investigates the prescriptive judgement about surrogacy for
which four theories are found including: permission, prohibition, apparent
exemption and lawfulness. The said theories are based on the valid
Imamites references. Those who believe in prohibition argue that
surrogacy is illegal. They refer to sermons and arguments, and believe in
the necessity of keeping the pudendum safe, or taking care of if, also, they
argue about the prohibition of putting sperm in the others, wombs and
they think the kinship should be prevented, too. Some jurisprudents
believe in its being lawful based on permission and exemption principles.
The fourth theory calls it contingent jast as a medical treatment and under
specific conditions. Having investigated the afore-mentioned theories and
the Imamites. Jurisprudents, beliefs and same dependable reasanings, we
are led to believe that none of the sermons and narrations about
prohibition believes in surrogacy and the third theory which is about the
exemption, despite the existence of real prevention, is not clear-cut. The
last theory has no investigatory basis, as it deals with public permission, if
needed, and also because it presents no independent theory about
surrogacy. As a result, in this survey, we will be led to the second theory,
that is, the lawfulness based on the real permission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • replicant womp
  • the womp owner
  • the couple who are interested in surrogacy
  • the prohibition of surrogacy
  • the surrogacy lawfulness
  • the necessity of surrogacy