دورنمای حقوقی ازدواج موقت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است.
برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزء
احکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامی
است و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت در
موسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده
است. اما مانند بقیة فقهای اهل سنت آن را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست.
زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعه
نظریة نسخ قرآن را ب ه واسطة سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد و
معتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههای
مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد
اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical Historic Excursion of Temporary Marriage

نویسنده [English]

  • Mohamad Asdi Mehmandost
چکیده [English]

The aim of this paper is to show that sporadic marriage was legal at
beginnings of Islam. Some people consider it as the practice before the
Islam which the Islam accepted it and was the sign constitution. However,
temporary marriage in all Islamic religious was accepted and was not
related to just Shi a. Fore example, Ebne Hazm Andelesi (the main jurist
of Shi a) in jurisprudence of his book which named Almohalla admit that
temporary marriage was accepted at the beginning of Islam. But the same
as other jurisprudence of Sonni he abrogate it and believe that temporary
marriage is not permissible because the God forbid it till the last
judgment.
Shia is not accepting the abrogation of temporary marriage and accredit to
consensus of opinions. Over all, from the agreement and disagreement
ideas can find that there is some reality in both group but they did not
clearly show the nature and practical application of temporary marriage.
The author try to demonstrate the temporary marriage which may help the
people observed it clearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary marriage
  • historic excursion
  • discontinue
  • sporadic marriage
  • Shia
  • Sonni