پیوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث
موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداختهایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و
مرگ ارائه میدهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف،
روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت
اعضای وی میشویم. در سراسر این پژوهش به ادلهی قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال،
اشاره کردهایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادلّهی خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشتهایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organ Transplantation in Brain Dead Patients from the Perspective of Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ali akbari babokani 1
  • Mahmod sadeghi 2
1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
چکیده [English]

The present article analyzes the issue of removing organs from
brain dead patients as a matter of fact and as a matter of law. Giving
definitions of life and death, it clarifies the position of brain dead
patients. Referring to the above mentioned definitions, traditions of
the infallibles, and jurisprudents views, this article concludes that
such a patient is a living human being whose removal of organs are
not allowed. The criticism of the arguments of those allowing organ
transplantation in brain dead patients is another part of the article
supporting the hypothesis of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain death
  • removal of organ
  • spirit
  • transplantation