رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی
لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو
گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار
در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا
رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت
بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر
نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Necesity Acquirerelase of Pationt in Order to Eliminate of Civil Responsibility of a Doctor

نویسنده [English]

  • Mehdi Khadem sarbakhsh
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده [English]

This articles, regarding to religiously opinions and studingIranin
and English law, apropratied to study of the necesity acquire relase
of pationt in order to eliminate of civil responsibility of a doctor.
This articles is writen in tow parts. First part of this articles
aproprated to necesity or non necesity acquire release of pationt in
order to eliminate of civil responsibility of a doctor and second
parts aproprtated to conditions of effectivityrelase or consent of
pationt. In this articles, the resercher is concluded that the consent
of pationt is enough in order to eliminate of civil responsibility of a
doctor. In the other word, in order to eliminate of civil
responsibility of a doctor about injuries of pationt is not necesery to
acquire release of pationt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent
  • release
  • Civil responsibility
  • Obligation
  • Negligence