بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آ نها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوان
سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن
صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواند
ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه
ثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک در
حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد.
صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواند
تصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یا
انتشار نظر علمی او کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudent Consideration of Becoming Spiritual right as Costs and Prohibition of Treatment in them

نویسنده [English]

  • Morteza Pouyan
دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده [English]

right is in common with an effect like authority whether we tell that
right is the same possession or not. And the authority of properties
in rights is enough to decide that any disposal in the human’s right
properties ,without taking a permission of its owner,isnot
legitimate. And the spiritual right which don’t exist as concrete
objects in reality of the world and one cannot be possessive of it
.but rather it is a kind of intellectual and customary abstractions that
we can prove it that both could be a cost in a sale even if we doubt
in its judgment of legitimacy or non-legitimacy.we can ,on the law
of legitimacy of transfer ,say that the transfer is in the case.
The conclusion is: first the owner of right has a kind of authority
according to right which belongs to him. And nobody can act on it
without his permission. For instance without the permission of its
owner nobody have right to publish one’sroyaltyand his scientific
theories or copy a cd secondly the contract of rights in the way of
sale like other contracts are legitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right as concrete objects
  • right is a kind of authority
  • legitimacy of sale of rights
  • prohibition of copy a cd